BARITONO
!

CAÑAS S.BARITONO VANDOREN Nº 2,0

Se sirve en caja de 5 cañas.

CAÑAS S.BARITONO VANDOREN Nº 3,0

Se sirve en caja de 5 cañas.

CAÑAS S.BARITONO VANDOREN Nº 4,0

Se sirve en caja de 5 cañas.

CAÑAS S.BARITONO VANDOREN Nº 5,0

Se sirve en caja de 5 cañas.

CAÑAS S.BARITONO ZZ VANDOREN Nº 2,0

Cañas nuevas para Jazz, se sirve en caja de 5 cañas.

CAÑAS S.BARITONO ZZ VANDOREN Nº 3,0

Cañas nuevas para Jazz, se sirve en caja de 5 cañas.

CAÑAS S.BARITONO ZZ VANDOREN Nº 4,0

Cañas nuevas para Jazz, se sirve en caja de 5 cañas.

CAÑAS S.BARITONO ZZ VANDOREN Nº5,0

Cañas nuevas para Jazz, se sirve en caja de 5 cañas.